Spring naar hoofd-inhoud

Sociaal veiligheidsplan

Op vele plaatsen wordt het probleem pesten op school ter discussie gesteld. Wij prijzen ons gelukkig dat echte calamiteiten aan ons voorbijgaan, maar er zullen ook bij ons toch kleine dingen zijn, die gewoon gebeuren. Het is dan ook raadzaam in contact te treden met de school, hoe klein de voorvalletjes ook zijn. Ook onze leerlingen dienen op hun gedrag aangesproken te worden en gecorrigeerd. Er een Sociaal Veiligheidsplan, waar o.a. het anti-pestprotocol en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn opgenomen. In het anti-pestprotocol is onze werkwijze rondom pesten beschreven. Het doel van een anti-pestprotocol is om zo goed mogelijk om te gaan met pesten, wanneer zich dat voordoet.

Omdat onze school veelal met zorgleerlingen bezig is, wordt hier dagelijks aandacht aan besteed. Het team duldt op geen enkele wijze pesterijen. Indien correcties niet het gewenste resultaat hebben, zullen we in contact treden met de ouders om met elkaar het ongewenste gedrag te veranderen. Van ons kunt u verwachten dat wij dit als onze belangrijkste taak zien. Zowel de leerling als anderen hebben hier last van en als wij trots willen blijven op ons goede schoolklimaat dienen we dit probleem op een juiste wijze direct aan te pakken.

Het Sociaal Veiligheidsplan vindt u hier.